Zamestnanci centra SPNR

Jadro nášho tímu zostalo nedotknuté od svojho počiatku v roku 2016.

Na našej ceste sme sa však menili a naberali ďalších kolegov, ktorí zabezpečujú ako naše každodenné aktivity, tak aj dlhodobú prosperitu pre našich zverencov.

NAŠI ZAKLADATELIA/VEDÚCI

Centrum SPNR bolo oficiálne zaregistrované slovenskými aj keňskými úradmi v roku 2016. Avšak jeho počiatky siahajú do roku 2014.

Zakladateľmi nášho centra a zároveň súčasným vedúcim duom sú riaditeľ Tomáš Rusňák a manažér Vincent Ochieng.

Tomáš Rusňák Omondi

Riaditeľ

Svoj africký príbeh začal pán Rusňák v roku 2010, keď sa ako dobrovoľník Saleziánov Dona Bosca prihlásil na humanitárnu misiu v Južnom Sudáne. Tam pracoval s mládežou z miestnej komunity. Spočiatku si myslel, že to bude iba jednorazová skúsenosť. No podobne ako mnohí iní dobrodruhovia sa aj on zamiloval do Afriky a našiel zmysel života v nasledovaní Ježišovho posolstva- pomáhať tým najnešťastnejším z našich bratov.

V roku 2013 sa pán Rusňák vydal na svoju druhú misiu v Afrike, tentoraz ako vyslanec VŠZaSP. Zamieril do Rwandy, kde rok dobrovoľníčil v zdravotnom stredisku Blahoslavenej Klementíny-Anuarity v Bigugu. V roku 2014 ho vtedajšia projektová komisia VŠZaSP vyslala riadiť projekt boja proti podvýžive v meste Muhoroni, kde sa tejto úlohy ujal s plným nasadením na ďalších dvanásť mesiacov.

Ďalšia výzva čakala na nášho riaditeľa v roku 2015 v meste Naivasha, kde viedol Stredisko rozvoja svätej Terézie- zariadenie pre rehabilitáciu sexuálne zneužívaných detí. Počas vedenia tohto projektu bol poverený aj dozorom nad podporným programom v meste Malindi (takmer 700 km vzdialeného). V tomto programe neskôr aj sám pracoval v období 2016-2017.

Počas pôsobenia v Muhoroni pán Omondi v rámci voľného času pravidelne navštevoval neďaleké Kisumu. Tam sa dostal do kontaktu s miestnymi pouličnými deťmi. Začal ich navštevovať na ich miestach, pomáhal im s jedlom, oblečením a inými základnými potrebami, pričom im venoval aj úprimnú pozornosť. Náš súčasný riaditeľ pokračoval v nepravidelných návštevách detí v Kisumu ďalšie dva roky, napriek tomu, že mal v celej Keni mnoho ďalších povinností a zodpovedností (pozri vyššie).

V roku 2016 sa pán Rusňák počas jednej z charitatívnych akcií stretol s pánom Vincentom Ochiengom, sociálnym pracovníkom, ktorý sa venoval podobným humanitárnym aktivitám v centre mesta. Po období vzájomného spoznávania a zhodnotenia možného prínosu, zručností a skúseností sa rozhodli vypracovať spoločný humanitárny projekt zameraný na komplexné, účinné a dlhodobé vzdelávanie a výchovu pouličných detí z Kisumu.

Po prezentácii nového projektu a jeho následnom schválení správnou radou VŠZaSP sa pán Ochieng mohol pustiť do vybavovania povolení pri príslušných miestnych úradoch. Zároveň mal za úlohu preskúmať, ako možno v rámci zákonných podmienok, s prihliadnutím na pridelený rozpočet implementovať zamýšľané metódy a ciele misie.

Kým sa pán Vincent Ochieng zaoberal byrokraciou, Tomášovi sa podarilo úspešne delegovať svoj bývalý projekt v meste Naivasha na svojho nástupcu. Následujúci rok potom pendloval medzi brehmi Viktóriinho jazera a Indického oceánu- paralelne riadil až do roku 2017 misiu v Malindi. Po odovzdaní svojich mandátov sa tak mohol naplno venovať novému centru SPNR.

Omondi

Tomáš Rusňák sa narodil v roku 1979 v malej západoslovenskej dedinke Závod. Strednú školu ukončil v roku 1999 a v súčasnosti dištančne študuje odbor misijná a charitatívna práca na Vysokej škole svätej Alžbety.

Pán Rusňák sa zapája do humanitárnych projektov vo východnej Afrike od roku 2010. Od roku 2016 je riaditeľom rehabilitačného centra pre pouličné deti v meste Kisumu, ktoré spoluzaložil.

Na tomto mieste mu bolo udelené meno "Omondi", ktoré v jazyku miestneho kmeňa Luo označuje "toho, kto sa narodil skoro ráno".

POVINNOSTI PÁNA RIADITEĽA

Omondiho pozícia je dosť rôznorodá. Okrem štandardných povinností riaditeľa zastáva aj úlohu tzv. 'logistu'.

Úlohou Logistu je flexibilne pokrývať najrôznejšie úlohy nevyhnutné pre plynulý chod organizácie.

Materiálne zabezpečenie

~ zabezpečenie nevyhnutných zásob potravín, základných hygienických potrieb, prístupnosti ku prvej pomoci, pitnej vode, dohľad nad primeraným stavom obytného priestoru

~ zodpovednosť za dostatočné zásoby nevyhnutného školského vybavenia, rezerv primeraného oblečenia a obuvi

~ udržiavanie vybavenia, zariadenia a celkového stavu príbytku

Dozor a riešenie prípadov

~ zabezpečenie štandardnej a hladkej integrácie do kolektívu nášho centra a do rehabilitačného procesu

~ organizácia + realizácia kontrolných domácich návštev v rodinách našich zverencov

~ individuálny prístup, poradenstvo a koordinácia pri prevýchove našich detív rámci rehabilitačného programu

~ vyhodnocovanie nevyhnutnosti pomoci a individuálnych požiadaviek o asistenciu pri rôznych osobných krízach vyskytnúšich sa v jednotlivých prípadoch

~ riešenie problémov vyplývajúcich z nepravielnej školskej dochádzky našich študentov

Drží kasu

~ vedenie účtovníctva a výdaj správ o finančných výdavkoch pre našu VŠZaSP svätej Alžbety a pre našich súkromných sponzorov

~ konkrétne priority pre investície nášho rozpočtu

~ zaobstarávanie extra sponzorských darov od dobrodincov

~ výplaty pre našich lokálnych zamestnancov

Vincent Ochieng

Manažér

Pán Ochieng má veľa pochopenia a empatie ku osudu opustených detí. Hneď po ukončení štúdia biochémie sa rozhodol venovať svoj život komunite, pretože ako jeden z mála mal možnosť slobodne si zvoliť životnú cestu. Takto objavil svoje životné poslanie - pomáhať trpiacim pouličným deťom a ich rodinám kráčať smerom k lepšej budúcnosti.

Vincent sa narodil v roku 1991 v meste Kisumu na brehu Viktóriinho jazera. Už od narodenia bolo jasné, že svet, do ktorého sa narodil nebude žiadna prechádzka ružovou záhradou. Jeho matka nebola jedinou matkou detí jeho otca. O skromnú stravu sa musel už od raného detstva deliť s mnohými súrodencami. Po predčasnej smrti otca- živiteľa rodiny zostala rodina v zúfalej situácii. Následne sa malý Vincent ocitol na ulici, odkázaný sám na seba. Musel si sám zabezpečiť jedlo a ostatné potreby.

Detstvo a dospievanie prežil v rôznych detských domovoch, odkázaný na milosť neznámeho. Kvôli miestnym podmienkam sa však často ocital znova na ulici. Ako časom rástol, častejšie sa na ulicu opäť vracal. Napriek všetkým nepriazňam sa mu podarilo ukončiť strednú školu.

Nikdy nestratil vieru a vnútornú silu. Vďaka jeho vrodenej všestrannej bystrosti a šikovnosti sa mu podarilo udržať správny kurz. Po vlastnom kresťanskom kste, okolo dvadsiatky, získal sponzora na vysokoškolské štúdium. Na Univerzite v Karatine študoval biochémiu, ktorú ukončil s bakalárskym titulom. V tom čase už bol známou postavou mesta. Vďaka výnimočnému životu sa dostával do kontaktu s rôznymi zaujímavými ľuďmi. Ako bolo spomenuté, rozhodol sa venovať svoj talent altruizmu.

Krátko po tom, ako sa začal Vincent Ochieng venovať sociálne-rozvojovej práci, stretol na ulici nášho riaditeľa Tomáša Rusňáka. Tomáš, bohatý na skúsenosti z rôznych humanitárnych organizácií, vytvoril s Vincentom (odborníkom na všetky aspekty života, potrieb a zvykov pouličných detí) výborný tandem. Po určitom období spolupráce sa rozhodli založiť vlastný projekt, ktorý by deťom poskytol nielen krátkodobú pomoc, ale aj perspektívu do budúcnosti.

Vďaka svojmu životnému príbehu, ako lotos, ktorý vykvitol z bahna, dokáže Vincent porozumieť našim pouličným deťom, nasmerovať ich ku na sebe oskúšanom úniku z nepriazne osudu. Preto je v celom meste Kisumu známy ako 'Odijo Vincent'(Vincent- Učiteľ).

Odijo Vincent

Základom metódy Odijo Vincenta je ukázať jednotlivým chlapcom moc, ktorú majú nad svojím osudom. Tak ich viesť k aktívnemu hľadaniu po možnosti vlastnej premeny prostredníctvom zmysluplných, krátkodobých cieľov.

'maličkosti vedú k dokonalosti, ale dokonalosť nie je maličkosť'
(Michelangelo Buonarotti).

Jeho filozofiou pri dosahovaní tohto cieľa je pomáhať pouličným deťom k získaniu sebavedomia, uvedomeniu si hodnoty vlastného života, myšlienok, tela a celkovo jedinečného pohľadu na svet. Podľa pána Ochiengha spočíva úspech predovšetkým v uvedomení si zmysluplnosti a účinnosti vlastného úsilia.

ÚLOHY PÁNA MANAŽÉRA

Pán Ochieng zastáva bežné manažérske povinnosti. Zodpovedá za zamestnancov centra a za jeho reprezentáciu na oficiálnej úrovni.

Avšak Vincent robí veľa nadpráce vďaka svojim životným skúsenostiam, ktoré zdieľa s deťmi a dáva im tak silu a nádej. Verí, že jeho príbeh môže pomôcť deťom vyhnúť sa ťažkostiam a vybudovať si lepšiu budúcnosť.

Formality a pochôdzky

~ zabezpečenie a výkon dobrých vzťahov, komunikácie s miestnymi autoritami

~ udržiavanie kontaktu a efektívnej spolupráce s miestnymi inštitúciami zaoberajúcimi sa podobnou problematikou

~ riešenia, zachraňovanie najrôznejších náhle vzniknutých krízových situácií na oficiálnej úrovni

Ľudské zdroje

~ zodpovednosť za adekvátny výcvik a prípravu zamestnancov a ich aktualizovanie podľa najnovších oficiálnych požiadaviek zo strany autorít

~ všeobecné hodnotenie a koordinácia prístupu zamestnancov ku zverencom, ohodnotenie a usmernenie ich nasadenia a prístupu k prevýchove

~ organizácia, príprava a predsedanie koordinačných stretnutí zmestnancov

~ kontrola a hodnotenie praktikantov pridelených vládov, ich dovzdelávanie a konečné hodnotenie

Sociálna práca

~ organizácia a prevedenie operácií v teréne (za účelom získania aktuálneho prehľadu o situácii na ulici, monitorovania najmenších detí v kritickej situácii, vytvárania vzťahov s novými prišelcami na ulicu- potenciálnymi novými klientmi, zaškoľovania nových zamestnancov)

~ krízové poradenstvo v obzvlášť závažných prípadoch

~ poradenstvo adolescentných klientov centra SPNR

Timotej Mikluščák Onyango

LOGIST

Mr. Mikluščák

Omondi

Logistove povinnosti

Omondi's position is quite versatile...

A logistician's task is to flexibly cover the various tasks necessary for the operation of the organization:

~ .

~

~

Case Management

~

~

~

~

~

T

~

~

~

~

NAŠI SOCIÁLNY PRACOVNÍCI

V súčasnosti sú kľúčovými hráčmi v našom tíme traja miestni sociálny pracovníci.Tí zabezpečujú hladký chod všetkých našich kľúčových aktivít na všetkých úrovniach- komunikáciu, dokumentáciu a dovzdelávanie

Odijo Moses, Pamela and Vincent sa striedajú v službe. Tak zabezpečujeme, že je vždy a za každých okolností prítomný aspoň jeden 'native speaker' a zároveň zodpovedný dozor.

Deti s vychovávateľmi

Z prava: Odijo David, Odijo Moses, John Ray, Odijo Cecilia, Jackton.

Behind: watchman Kevin

Staff number growth

At the beginning of our activity the SPNR team counted two employees only, these were the today's leadership duo. That time Tomáš and Vincent were supposed to ensure everything regarding complex case management, officialities and basic background.

From our inception, the team expanded to eight staff members (nine, if occasional personnel assistance from Slovakia is present). In addition to the duo of superiors, there are three social workers, a psychological counselor, one night watchman, a cook and, alternately, help from Slovakia in the form of a volunteer or in the form of an intern from a local university.

HOW WE DO IT

Moses Ochieng Omeno

Secretary, Teacher, Social Worker

Moses Ochieng has been a honorable citizen of Kisumu since birth in 1989. His knowledge, opinions / advices and skills regarding the city and its people, a multifaceted commitment, all this (and much more) makes him indeed a priceless base for Neri Rehab team.

Mr. Ochieng is part of our daily routine every second and fourth week of the month (alternatively by appointment), then Odijo lectures on our morning tutoring lessons. These last until lunch, after he plays a tandem with Mrs. Achaira. Together they take care of general order, boys' behavior, daily schedule, and more. For the remaining two weeks, he and Watchman Kevin guard a quiet, undisturbed night.

At the beginning of the admission to the Center, it is Ochieng's task to observe the first moments of the newcomer in SPNR, then to share his impressions with other competent employees. In the case of a positive assessment, admission may continue with a detailed dialogue (in the child 's mother tongue) about the life story, family background, history of abuse, etc. Moses is then a guide to rehabilitation and family visits, and in later stages also to the child's progress.

As secretary, Odijo Moses is responsible for communicating and handling minor official matters with the authorities, for processing the course and conclusions of staff meetings, as well as for weekly meetings with boys and day staff. He is also entrusted with the care and organization of records about our children.

Odijo Moses

Odijo Moses is a native Luo (Kisumu's main tribe, 4th largest in Kenya). Thus he is able to speak even Kiswahili and Kisii languages (and English, of course), which makes him the pillar of contact with kids and their families.

Mr. Ochieng recieved a diploma from 'Social Work and Community Development' after 4 years of study at The Kisumu National Polytechnic. After several internships, in the first half of 2018 he became the first field employee of our center (besides Tomáš and Vincent).

Cecilia Achaira

Teacher, Social Worker

Cecilia graduated in 2016 at The Kisumu National Polytechnic from Social Work and Community Development. After her studies, she used to work at Kisumu's County Department of Youth, Gender, Sports, Culture and Social Services until she joined us at the beginning of 2019.

Since then, she has been preparing our youngest ones for school attendance in our morning classes, daily routine and discipline overview, educational and leisure program. Together with her colleagues, Moses and David they help our boys to grow morally and progress in their life -skils and knowledge. We can see the fruits of this work every day. Freshly admitted boys are visibly improving in basic reading and writing, mathematics, english and swahili after only a few months. Children, who came desperate from the street now use to smile, they realize step by step what it means to respect, share, understand. This is not only the result of regular teaching. Thanks to Mrs. Cecilia the children can experience a kind authority, talkative way of upbringing without use of physical punishment. Indeed, still waters run deep.

Cecilia also takes a part in the admission process. If Odijo Moses is not being present she is the one to make the first contact with a newcomer, after the first sight she leads the informative dialogue about the childs personal history and fills the admission documents. Mrs. Achaira is then being present by contacting the relatives in terms of re-establishing a functional relationship, where she mediates the conditions of both parties. The most difficult task in the whole process is to observe changes in the child's behavior after returned from home, evaluate and discuss observations with other colleagues and, on this basis, have a natural conversation with the child. She must then evaluate whether any of the previous pathological patterns have been repeated in the home environment and later verify her findings at further home visits. In this operation, she has an enormous responsibility on her shoulders, as it is on her evaluation and procedure that the future of a particular child hangs

During the children's leisure time, Mrs. Cecilia is not only a supervisor responsible for safety, Children love her also for her ability to join them by their games, such as football, various board games, skating and others.

Mwalimu Cecilia

Mrs. Odijo was born in 1993 at village called Elukhari, located at Bukati, Butula, a sub-county of Busia. We are grateful to this land and its people for bringing this extraordinary daughter to us. Her human, always professional approach in various situations has often helped us find a reasonable solution.

Our team of social workers is mostly composed by men. Cecilia can thus contribute to different perspectives to solutions of various situations. Often happened that it was her mild approach that helped us achieve reconciliation in relations between children in the center and in their homes

David Okoth Orwa

Teacher

Mwalimu David

Social Worker's Responsibility

Our social Workers are responsible for the guidance and communication in all phases of the rehabilitation/reintegration process and for comprehensive management of both moral and educational development of children on daily basis.

In addition, their purviews include the routine formal acts ensuring the functioning of the Center in accordance with the current requirements of the competent authorities.

New Cases

~ administration of the admission process 'step-by-step'

~ familiarization with the newly admitted children

~ informal interviews with a subsequent detailed record of the child's situation, its reason, family history and history of substance abuse (all in the child's native language)

~ registration of new admissions with all the competent authorities; continuous updating of official records

~ monitoring and management of the child's integration into the collective

~ elaboration of an individual tutoring plan based on the actual knowledge and age of the child

Daily Routine

~

~ overseeing and exaction of day-to-day duties such as upkeep of premises (washing dishes, making beds, hygiene, etc.), getting ready for school (schoolchildren, in the evening), or bedtime

~ individual basic-knowledge tutoring in the morning hours (according to the skill-level of new children, for the purpose of their future school attendance)

Moral Upbringing

~ monitoring and reporting on each child's behavior, coordinated management of possible problems (petty theft, misunderstandings)

~ performance of weekly collective and individual meetings with newly admitted children on this topic

~ inculcation of consideration and ethical habits and overseeing of their compliance- spontaneously and programmatically in free time, in exemplary situations, or ordinary conversations

Morning class