O NÁS

Rehabilitačné centrum sv. Filipa Neriho (SPNR) je komunitná organizácia (CBO) nachádzajúca sa v slume Nyalenda, nachádzajúcom sa na predmestí keňského mesta Kisumu. Naša humanitárna organizácia je jedným z mnohých rozvojových a charitatívnych projektov založených a spravovaných Vysokou školou zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety (VŠZaSP) v Bratislave. Naším poslaním je riešiť jeden z najakútnejších sociálnych problémov Kene – alarmujúci počet opustených detí na ulici. Prevýchovou a resocializáciou sa usilujeme navrátiť ich do pôvodnej komunity a zabezpečiť im vzdelanie.

NÁŠ PRÍSTUP

U nás v SPNR uplatňujeme na miestne pomery jedinečný, nenásilný a komunikatívny prístup k prevýchove. Princípy, morálne hodnoty a disciplínu vštepujeme čo najmenej invazívne prostredníctvom povinností, rozvrhu a ich následnej kontroly, no i cez slobodu, dôveru a láskavosť. Ochota spolupracovať a plniť si povinnosti je potom odmenená programom bohatým na zábavu.

SPÄŤ KU KOREŇOM

Základom našej práce je postupné začlenenie bývalých pouličných chlapcov (streetboys) do spoločnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa je dôležité, aby sa naši zverenci vrátili do prostredia a kultúry, v ktorej budú neskôr viesť svoje životy. Musia sa naučiť akceptovať vlastnosti a normy svojich súkmeňovcov, aby sa aj po ukončení štúdia cítili komfortne a vedeli sa plnohodnotne zaradiť.

ŠTATISTIKA: Na uliciach Kene bojuje denne o prežitie viac ako 300.000 detí

Podľa údajov poskytnutých keňskou vládou sa v roku 2018 odhadoval počet pouličných detí na 300 000 vo veku od 4 rokov do dospelosti. Presnosť tohto čísla je však spochybniteľná, nakoľko o týchto deťoch zväčša nie sú žiadne byrokratické záznamy. Väčšina týchto detí prežíva zo dňa na deň a notoricky zneužíva lacné inhalačné drogy, ako napr. letecké palivo a lepidlo na topánky, ako aj rastlinné drogy ako khat a marihuana. Dlhodobé účinky sú fatálne. Po rokoch zneužívania inhalačných látok už dieťa nie je schopné učiť sa novým zručnostiam ani prijímať zložité informácie. V dôsledku rôznych chorôb, podvýživy, násilia alebo problémov súvisiacich s drogami dĺžka života týchto úbožiatok zriedka prekročí 25 rokov. Pouličné deti sú vylúčené z akejkoľvek sociálnej interakcie s ostatným obyvateľstvom, a to buď ich ignorovaním alebo fyzickým zastrašovaním. Takéto žalostné pomery vytvárajú blúdny kruh drog, lúpeží a násilia, ktorý im takmer úplne znemožňuje uniknúť z tejto biedy. Tieto deti sú zvyčajne vystavené rôznym formám zneužívania od raného detstva, preto sú ich povahové črty a správanie zásadne narušené.

KRÁTKY PREHĽAD

Britská imperiálna moc, ktorá bola hlavným určovateľom hraníc súčasných východoafrických štátov, uzavrela pribl. 47 rôznych kmeňov do jedného štátu - Kene. Každý z nich má svoje vlastné špecifické zvyky, záujmy a jazyk. To viedlo nielen k chronicky zložitej politickej situácii, ale aj k radikálne odlišným prístupom k rodinnému životu. V Kisumu prevládajú tri kmeňové skupiny: Luo, Luhya a Kisii. Deti, ktoré prekročili bránu nášho centra sú tiež členovia týchto kmeňov. Tradície týchto západných kmeňov odsudzujú mnohé z ich detí na záhubu. Ak sa rodičia rozvedú alebo otec zomrie, deti zostanú s matkou. Ak sa jej v budúcnosti podarí nájsť iného partnera, jej synovia budú vyhnaní a ponechaní napospas osudu.

KMENE

Keňská republika (Jamhuri ya Kenya) má pribl. 47 rôznych kmeňov a kmeňových skupín. Šesť najväčších kmeňov tvorí približne polovicu populácie a má najväčšiu kultúrnu a politickú váhu. Každý kmeň má svoje vlastné jedinečné tradície, jazyk a kultúru. Niektoré kmene sú nomádske, zatiaľ čo iné sú usadené. Niektoré kmene sú polyteistické, zatiaľ čo iné sú monoteistické.

TRIBALIZMUS

Kmene v Keni hrajú dôležitú úlohu v spoločenskom a politickom živote. Často sa spájajú na základe spoločných kmeňových väzieb, čo môže viesť k napätiu a konfliktom medzi rôznymi kmeňmi. Vláda Kene sa snaží podporovať jednotu a mier medzi rôznymi kmeňmi. Vytvorila politiky, ktoré podporujú medzietnické manželstvo a vzdelávanie. Vláda sa tiež snaží podporovať hospodársky rozvoj v oblastiach, ktoré sú obývané menšinovými kmeňmi.

AKO SME ZAČALI

  Centrum SPNR bolo oficiálne zaregistrované pod dohľadom Oddelenia sociálneho rozvoja v okrese Kisumu East (Department of Social Development, Kisumu-east) v roku 2016. No počiatky našej aktivity siahajú do roku 2014.

  NÁŠ ŽIVOTNÝ PRIESTOR

  Vďaka Centru SPNR prekvitá aj náš areál. Chlapci z 'Neri Boys' premenili rumovisko na útulný a funkčný domov. Na týchto prácach sa podieľali naši chlapci, zamestnanci a aj miestni. Vzájomným dozorom získali skúsenosť zo spolupráce a súdržnosti. Naozaj neoceniteľná lekcia, najmä keď výsledkom práce je priestor na každodenné bývanie.

  NERI BOYS ALMA MATER

 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

  Súkromná Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety so sídlom v Bratislave, bola založená 7. októbra 2002 ako nezisková organizácia (podľa zákona č. 213/1997 Z. z.). Oficiálne ju zriadila vláda SR uznesením č. 891/2003 zo dňa 24. septembra 2003. pozostáva z jednej virtuálnej fakulty rozdelenej na 10 katedier s humanitným a medicínskym zameraním.

  VŠZaSP ponúka možnosti vzdelávania, odborného výcviku, výskumu, vedecko-technických služieb, informačných služieb v oblasti ošetrovateľstva a sociálnej práce, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. Posolstvo svätej Alžbety vychádza z tradície kresťanského humanizmu a kresťanskej etiky. Jej hlavným poslaním je slúžiť chorým a chudobným bez ohľadu na rasu, národnosť alebo náboženstvo, ako aj ochrana života od počatia až po dôstojnú, prirodzenú smrť.

  Univerzita sa zúčastňuje na výskumných aktivitách a spoločných študijných programoch s University of Scranton (USA), Catholic University of Nairobi (Keňa), International University Hamburg (Nemecko), University of South Bohemia (Česká republika), Khemarak University (Kambodža) a Diakoneteuniversität Oslo (Nórsko). Tieto partnerstvá umožňujú študentom a pedagógom Vysokej školy sv. Alžbety získať medzinárodné skúsenosti a podieľať sa na inovatívnych projektoch. Vysoká škola sa taktiež zapája do rôznych výmenných programov a konferencií, čo prispieva k šíreniu jej akademickej pôsobnosti a k posilneniu jej medzinárodného postavenia.

  Ako už bolo spomenuté, popri akademických aktivitách, ako je výskum a vzdelávanie, je hlavným cieľom univerzity humanitárna činnosť. Vysoká škola sv. Alžbety v súčasnosti komplexne zastrešuje (odborné záruky, koordinácie práce, financií, právneho zázemia atď.) viac ako 50 projektov v približne 30 rôznych krajinách na 5 kontinentoch. Tieto početné projekty sú financované z vlastných zdrojov univerzity (školné) a štátnych alebo súkromných príspevkov.

  SILNÉ ZÁZEMIE

  Univerzita sv. Alžbety poskytuje od svojho vzniku až dodnes centru Sv. Filipa Neriho právne, profesné aj administratívne zázemie. Sme radi, že nám bola prejavená dôvera a že môžeme spolupracovať s vysoko kvalifikovaným tímom z Bratislavy.

  FINANCIE

  Naša alma mater, Vysoká škola sv. Alžbety, je hlavným finančným zdrojom SPNR. Všetky naše základné potreby, ako sú prevádzka, údržba domu, školné poplatky, pravidelná strava atď., sú financované z prostriedkov VŠZaSP. Navyše, všetky naše výdavky sú spracované a kontrolované nadriadeným účtovným oddelením v Bratislave.

  ZÁKLADŇA

  Rôzne nepredvídateľné situácie sa môžu vyskytnúť aj počas bežného dňa. Sv. Alžbeta je vždy pripravená pomôcť nám s profesionálnymi radami a posilnením našich radov. Aj v prípade prírodných katastrof alebo iných urgentných udalostí môžeme spoľahnúť na našu veľkú 'Alma Mater'.

  NÁŠ ,PÁN PROFESOR'

  Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP, FRCP, Dr.h.c mult. bol nielen uznávaným slovenským lekárom, vedcom, odborníkom v oblasti tropického lekárstva, infektológie a onkológie, univerzitným pedagógom, ale aj zakladateľom mnohých zdravotníckych a sociálnych zariadení po celom svete, vrátane zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách. Okrem iného je duchovným otcom Vysokej školy sv. Alžbety a nášho rehabilitačného centra SPNR, ktorému bol aj blízkym priateľom. Vo veľkom smútku musíme oznámiť, že nás opustil 20.12. 2022 vo veku 62 rokov, v dôsledku obojstranného zápalu pľúc, spôsobeného dlhodobou pneumóniou. Nech odpočíva v pokoji.

  Profesor Krčméry sa narodil 23. júla 1960 v Bratislave do akademickej rodiny počas komunistickej diktatúry v bývalom Československu (ČSSR). V roku 1985 absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje postgraduálne štúdium absolvoval na Slovensku, v USA, Českej republike a Spojenom kráľovstve.

  Profesionálnu kariéru začal hneď po absolvovaní štúdia v roku 1985 na Klinike infekčných chorôb Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Neskôr prešiel do Onkologického ústavu sv. Alžbety, taktiež v Bratislave, kde zastával pozíciu vedúceho oddelenia klinickej farmakológie.

  Profesor Krčméry sa okrem iného podieľal aj na založení Slovenskej zdravotníckej univerzity a Trnavskej univerzity. Popri tejto činnosti sa mu podarilo rozšíriť svoje akademické, vedecké a humanitárne aktivity na medzinárodnú úroveň.

  S cieľom komplexne zastrešovať a zakladať charitatívne projekty sa prof. Krčméry rozhodol založiť súkromnú VŠ, ktorá by mohla vychovávať odborníkov v sociálnej aj zdravotnej oblasti a zároveň generovať príjem. Toto je dodnes poslaním Vysokej školy zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety. Tá dodnes prosperuje, verná svojim kresťanským zásadám neúnavne všemožne pomáha tým najnúdznejším.

  Profesor Vladimír Krčméry bol od založenia VŠZaSP jej rektorom (s krátkou, štvorročnou prestávkou). Počas svojho pôsobenia dokázal rozšíriť jej vzdelávacie aktivity v oblasti medicínskej a sociálnej práce po Európe a Afrike. Vysoká škola sv. Alžbety zastrešuje a spolupracuje s mnohými rozvojovými a humanitárnymi projektmi v Juhovýchodnej Ázii, Afrike, Európe, Latinskej a Južnej Amerike.

  Počas svojej dlhej profesionálnej kariéry vybudoval profesor Vladimír Krčméry množstvo silných vzťahov so slovenskými, zahraničnými a aj medzinárodnými organizáciami, ako napríklad SlovakAid, WHO, Saleziáni Dona Bosca, Sestry Matky Terezy a ďalšími. Pod jeho vedením jeho tím poskytol nezištnú, odbornú pomoc i pri ostro sledovaných nešťastiach. Podali pomocnú ruku na humanitárnej misii pri haitskej katastrofe spôsobenej zemetrasením v roku 2010, či pri vypuknutí epidémie Ebola v Kongu.

  Počas prvej vlny pandémie COVID-19 pôsobil profesor Krčméry ako člen Krízového štábu SR, zodpovedný za riadenie protipandemických opatrení vlády, ktoré sa ukázali ako veľmi účinné. Profesor Krčméry bol tiež prvým zaočkovaným na Slovensku, pričom stál na čele kampane podporujúcej plošné očkovanie.

  V súkromnom živote bol profesor Krčméry skromnou a priateľskou osobnosťou. Bol šťastne ženatý a mal štyri deti. Svoju hlbokú vieru prejavoval aj verejným angažovaním sa za práva nenarodených detí. Počas komunistického režimu sa aktívne zapájal do ilegálnych katolíckych hnutí a iných protirežimových aktivít.

  Profesor Krčméry zomrel 20. decembra 2022 v dôsledku dlhodobej pneumónie. Zanechal po sebe bohatý odkaz a hlbokú stopu v srdciach a životoch mnohých ľudí.Na jeho pohrebe boli prítomní hlavní predstavitelia slovenského verejného života aj s najvyššími ústavnými činiteľmi SR.

  Jeho odkaz a činy pozitívne ovplyvnili a zmenili životy nespočetného množstva ľudí. Nech odpočíva v pokoji